இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயம் செய்து விடல்.

புரட்சி தமிழன் சத்யராஜ் அவர்களின் அறிக்கை.

புரட்சி தமிழன் சத்யராஜ் அவர்களின் முந்திய பேச்சு (இரவி)

தாஜுதீன்

Advertisements