Uncategorized

போகி (போக்கி)

போகி (போக்கி)

வாழ்வின் பாவங்களை நீக்கி
மனதின் தீயஎண்ணங்களை தாக்கி
ஏழைகளின் அன்பினை தூக்கி
வற்றாத அன்பினை தேக்கி
செயல்கள் யாவற்றையும் நன்மையாக்கி
தனிமனித பாவங்களை போக்கி
கொண்டாடுவோம் புதிய போக்கி

Corporate கவிஞன்
அருண்

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s