About

தி தமிழன் 

ஓர் புதிய முயற்சியாக, சாதித்தவர்கள், சாதிக்க வழியினை தேடிக்கொண்டு இருப்பவர்கள் மற்றும் வெற்றியாளர்களின் கருத்துகள் என இந்த பதிவில் நேர்மறை சிந்தனைகள் அடைங்கிய கலஞ்சியமாக இருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு உறுதியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

முடிந்த அளவு, இந்த வலைபகுதியில் எதிர்மறை கருத்துகள் கொண்ட பதிவினை தவிர்த்துகொள்கிறோம்.

உங்கள் ஆதரவுக்கு எங்கள் மனம்மார்ந்த நன்றிகள்.